Sheila

$8,085

On January 4, Sheila won $8,085 playing Pots O’ Luck.